Profil

Cand. Psych. Autoriseret psykolog

Godkendt af Dansk Psykolog Forening som

Specialist i Børnepsykologi

Specialist i Psykoterapi (voksne og unge)

Uddannet cand.psych fra Københavns Universitet i 1979

Har Sygesikringsoverenskomst/kan modtage klienter med lægehenvisning.

Jeg har over tyve års erfaring med rådgivning, psykoterapi og kliniske
vurderinger.

Tidligere offentlig ansættelser inden for unge, børn – og familiebehandling
(socialforvaltning, daginstitutionsområdet, børnepsykiatri, forskning og
undervisning med fokus på kontakt).

Nu gennem en årrække arbejdet som privatpraktiserende. Særlig erfaring
med længerevarende kontaktskabende terapi med unge og unge voksne
med følelses- og kontaktmæssige vanskeligheder.

Terapeutisk videreuddannelse indenfor gruppeanalytisk psykoterapi inden-
for den nyere psykodynamiske forståelsesmåde.

Ressourceorienteret fokus på selvfølelsen, på affektforvaltning, på frustra-
tionstolerance, på indre følelsesmæssige og tankemæssige drivkræfter, på
kropslige tilstande og på kontakt, tilknytning og relationer til andre.

Henter herunder inspiration fra vifte af forskellige tilgange, egnet til de
mange forskelligartede problemer, man møder i privat praksis.